วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การประดิษฐ์ของเล่นจุดประสงค์


1. อธิบายถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง

2. อธิบายหลักการประดิษฐ์อย่างเป็นขั้นตอนได้

3. เลือกและอธิบายประเภทของวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้เนื้อหา


การนำเอาวัสดุหรือเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น เศษไม้ เศษกระป๋อง พลาสติก ขวดน้ำมาประกอบเป็นของเล่น เราเรียกว่า งานประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งต่อตัวเอง ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมด้วย

                                                                     ภาคปฏิบัติ

                                                               เริ่มต้นการประดิษฐ์


1.ศึกษากิจกรรมที่ 1 แล้วร่วมกันอภิปราย

- วางแผนการปฏิบัติงาน

- ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน


2. ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที

3. สถานที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. ร่วมกันอภิปรายผลการทำใบงานที่ 1 ลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

5. รายงานการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน

1 ความคิดเห็น: